Nu Sale met kortingen tot 70%. Bekijk onze deals!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
De volgende definities zijn van toepassing in deze algemene voorwaarden:

1. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurovereenkomst: een overeenkomst op afstand die betrekking heeft op een reeks van producten en diensten, waarbij de leverings- en afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om afstand te doen van de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd;
7. Handelaar: de natuurlijke of rechtspersoon die op afstand producten en diensten aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in het kader van een door de handelaar georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en diensten, tot en met het moment dat de overeenkomst wordt gesloten;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het uitvoeren van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig op dezelfde plaats zijn.
10. Alleen voor EU-klanten: modelformulier voor herroeping

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar
Naam handelaar: Holland Watch Group B.V.
Handelend onder de naam/namen: Squiggly.com

Vestigingsadres: 
Willebrordusstraat 14 - 16
3037 TR Rotterdam, Nederland

Telefoonnummer: 085 489 20 10 
E-mailadres: info@squiggly.com
KvK-nummer: 66384567
Btw-nummer: NL8565.26.502.B01
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een handelaar en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen een handelaar en een consument.
2. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de handelaar vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand aangeven dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de handelaar en dat deze zo snel mogelijk kosteloos aan de consument zullen worden toegezonden  op verzoek van de consument.
3. Indien de overeenkomst op afstand langs elektronische weg wordt gesloten, zal de consument, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ontvangen, op een zodanige wijze dat de consument deze eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de handelaar, alvorens de overeenkomst op afstand te sluiten, aangeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat hij op verzoek van de consument, kosteloos langs elektronische weg of in een andere vorm naar de consument kan worden verzonden.
4. In gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden bepaalde product- of dienstgerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument steeds een beroep doen op de toepasselijke bepaling die hem het gunstigst is in de zin van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen een goede beoordeling van het aanbod te maken. Als de handelaar illustraties gebruikt, zullen deze een juiste weergave zijn van de aangeboden producten en diensten. De handelaar is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod.
3. Elk aanbod zal informatie bevatten die de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten zijn verbonden aan de aanvaarding van het aanbod. Dit omvat in het bijzonder:
o de prijs, inclusief belastingen;
o eventuele kosten van levering;
o de wijze waarop het contract zal worden gesloten en welke acties dit zal vereisen;
o of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van het contract;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de periode waarvoor de handelaar de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere basis dan het reguliere basistarief voor de gekozen communicatiemethode;
o indien een overeenkomst wordt gearchiveerd na de totstandkoming daarvan, en zo ja, op welke wijze de consument hier toegang tot heeft;
o de manier waarop de gebruiker informatie kan verkrijgen over de gegevens die hij in de loop van het contract heeft verstrekt, evenals de manier waarop hij deze kan corrigeren voordat het contract wordt gesloten;
o de talen waarin, naast het Nederlands, het contract kan worden voltooid;
o de gedragscodes waaraan de handelaar is onderworpen en de manier waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand, in geval van een overeenkomst die de voortdurende of periodieke levering van producten of diensten omvat.

 
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in lid 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de handelaar de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onmiddellijk langs elektronische weg. De consument kan het contract ontbinden zolang de handelaar deze toestemming niet heeft goedgekeurd.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, treft de handelaar passende veiligheidsmaatregelen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van feiten en factoren die nodig zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als dat onderzoek de handelaar goede redenen geeft om af te zien van het sluiten van het contract, dan heeft hij het recht om, onderbouwd door redenen, een bestelling of aanvraag af te wijzen of de uitvoering ervan aan speciale voorwaarden te binden.
5. Samen met het product of de dienst zendt de handelaar de consument de volgende informatie, schriftelijk of op een zodanige manier dat de consument deze op een toegankelijke, duurzame drager kan opslaan:
o a. het kantooradres van de bedrijfslocatie van de handelaar waar de consument klachten kan indienen;
o b. de voorwaarden waaronder de gebruiker gebruik kan maken van het herroepingsrecht en de methode om dit te doen, of een duidelijke verklaring met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht;
o c. informatie over garanties en bestaande after-sales service;
o d. de gegevens opgenomen in artikel 4, lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de handelaar de consument deze al heeft verstrekt vóór het sluiten van de overeenkomst;
o e. de vereisten voor opzegging van het contract, indien de duur van het contract langer is dan een jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een contract van langere duur is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende dertig dagen. Deze termijn begint op de dag nadat het product door de consument is ontvangen of door een vertegenwoordiger die eerder door de gebruiker is aangewezen en aan de handelaar is aangekondigd.
2. Gedurende deze tijd zal de gebruiker zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, zal hij het product aan de handelaar retourneren, met alle bijbehorende onderdelen, in de oorspronkelijke staat en verpakking, ongedragen, met de redelijke en duidelijke instructies die door de handelaar zijn verstrekt.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument handelen volgens de redelijke en duidelijke instructies die de handelaar heeft gegeven toen het aanbod werd gedaan en uiterlijk bij de aflevering.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is hij verantwoordelijk voor ten hoogste de kosten van het terugzenden van de goederen.
2. Als de gebruiker een bedrag heeft betaald, zal de handelaar dit bedrag zo snel mogelijk terugbetalen, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat de goederen zijn teruggestuurd of na de opname.

Artikel 8 - Uitsluitingen van het herroepingsrecht
1. De handelaar kan de consument uitsluiten van een herroepingsrecht, zoals bepaald in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen geldig als de handelaar dit duidelijk heeft vermeld bij het doen van het aanbod, of ten minste tijdig voor het sluiten van het contract.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
o a) die door de handelaar zijn gecreëerd volgens specificaties van de consument;
o b) die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
o c) die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggestuurd;
o d) die snel vergaan of verouderd raken;
o e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
o g) voor audio- en video-opnamen en software waarbij de consument de verzegeling heeft verbroken

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid, kan de handelaar producten of diensten tegen variabele prijzen aanbieden, in gevallen waarin deze prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft. Het aanbod moet naar deze link verwijzen met schommelingen en het feit dat genoemde prijzen aanbevolen prijzen zijn.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan ​​als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen meer dan 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan ​​als de handelaar zo veel bedongen heeft en:
 a) ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
 b) de consument is bevoegd om het contract te beëindigen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De prijzen vermeld in aanbiedingen van producten of diensten zijn inclusief BTW

Artikel 10 - Conformiteit en garantie
1. De handelaar garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum dat het contract werd gesloten.
2. Een garantieregeling aangeboden door de handelaar, fabrikant of importeur heeft geen invloed op de wettelijke rechten en vorderingen die een consument als gevolg van het contract jegens de handelaar kan afdwingen.
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De handelaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het leveren van diensten.
2. De plaats van levering wordt geacht het adres te zijn dat de consument aan het bedrijf kenbaar maakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de levering niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. In dit geval heeft de consument het recht om het contract kosteloos te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer de consument het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, restitueren.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de handelaar proberen een vervangend artikel te leveren. Het feit dat een vervangend artikel wordt geleverd, moet duidelijk en begrijpelijk worden vermeld, uiterlijk bij aflevering. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten in het geval van vervangende artikelen. De kosten van retourzendingen worden aan de handelaar in rekening gebracht.
6. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een door de consument eerder aangewezen en aan de ondernemer kenbaar gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
1. De consument heeft te allen tijde het recht om een ​​contract van onbepaalde duur dat is gesloten voor de reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten te beëindigen, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn die niet langer duurt dan één maand .
2. De consument heeft te allen tijde het recht om een ​​overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten aan het einde van de bepaalde duur te beëindigen, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een termijn van kennisgeving die niet langer is dan een maand.
3. Met betrekking tot contracten zoals beschreven in de eerste twee alinea's, kan de consument:
o ze te allen tijde te beëindigen en niet beperkt te zijn tot beëindiging op een bepaald tijdstip of gedurende een specifieke periode;
o ze opzeggen op dezelfde manier als waarin ze zijn afgesloten;
o ze altijd beëindigen met inachtneming van dezelfde opzegtermijn als die welke voor de handelaar is bedongen.
4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die werd gesloten voor de reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
5. In afwijking van hetgeen in het vorige lid is vermeld, kan een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de regelmatige levering van dag- of weekbladen of tijdschriften automatisch worden verlengd voor een vaste duur van maximaal drie maanden, indien de consument heeft de vrijheid om dit verlengde contract te beëindigen tegen het einde van de verlenging, met een opzegtermijn die niet langer is dan een maand.
6. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de regelmatige levering van producten of diensten, kan slechts automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd, indien de consument te allen tijde het recht heeft om te worden opgezegd met een opzegtermijn die niet een maand overschrijden en, in het geval van een contract om dag- of weekbladen of tijdschriften te leveren,
7. Een contract voor bepaalde tijd voor de reguliere levering, bij wijze van introductie, van dag- of weekbladen en tijdschriften (proefabonnementen of kennismakingsabonnementen) wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proefperiode of inleidende periode.
8. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd langer duurt dan één jaar, heeft de consument na één jaar te allen tijde het recht om te beëindigen, met een opzegtermijn die niet langer is dan één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid bepalen dat voortijdige beëindiging van het contract zou onaanvaardbaar zijn.

Artikel 13 - Betaling
 1. 1. Voor zover geen andere datum is overeengekomen, dienen door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aanvang van de herroepingstermijn als bepaald in artikel 6 lid 1. Ingeval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst 14 dagen beginnend op het moment dat de consument de bevestiging van het contract van de handelaar ontvangt.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling of dienst (en) in kwestie voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument is verplicht onmiddelijk onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.
  4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 14 - Klachtenregeling
 1. 1. De handelaar voorziet in een klachtenprocedure die voldoende bekendheid heeft gekregen en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten onverwijld, volledig en duidelijk omschreven aan de handelaar worden voorgelegd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Een antwoord op klachten die aan de handelaar worden voorgelegd, wordt binnen een termijn van 14 dagen verstrekt, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als wordt verwacht dat een klacht een langere verwerkingstijd vereist, zal de handelaar binnen 14 dagen antwoorden, de ontvangst bevestigen en aangeven wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten gesloten tussen een handelaar en een consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alleen voor EU-klanten: geschillen tussen een consument en een handelaar over de totstandkoming of uitvoering van contracten met betrekking tot producten en diensten die door deze handelaar moeten worden geleverd, kunnen worden voorgelegd aan de Nederlandse Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl), door de consument of de handelaar, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald.
Voor niet-EU-klanten: als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt het een geschil dat valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.
1. De Geschillencommissie zal een geschil alleen behandelen als de consument zijn klacht onverwijld voor het eerst aan de handelaar heeft voorgelegd.
2. Het geschil dient uiterlijk drie maanden na het ontstaan ​​van het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie te worden ingediend.
3. Als een consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de handelaar aan die keuze gebonden. Als het op de wensen van de handelaar is, zal de consument op schriftelijk verzoek van de handelaar aangeven of hij in contract is, of geeft hij er de voorkeur aan dat het geschil door de bevoegde rechtbank wordt afgehandeld. Indien de consument binnen een termijn van vijf weken zijn keuze niet aan de handelaar kenbaar maakt, heeft de handelaar het recht het geschil voor de bevoegde rechtbank te brengen.
4. Uitspraken van de Geschillencommissie zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de regelingen van de Geschillencommissie. Beslissingen van de Geschillencommissie hebben de vorm van bindend advies.
5. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen - of zal hun tussenkomst beëindigen - indien de handelaar surseance van betaling heeft gekregen, failliet is gegaan of de bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk heeft beëindigd voordat de commissie het geschil tijdens een zitting behandelde en een laatste uitspraak.
6. Indien een andere geschillencommissie die is erkend of aangesloten bij de Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Diensten (Kifid) bevoegd is, is laatstgenoemde exclusief bevoegd voor geschillen die voornamelijk betrekking hebben op de methode van verkoop op afstand. of diensten. Voor alle andere geschillen geldt dit voor de andere geschillencommissies die zijn erkend door de SGC of die zijn aangesloten bij het Kifid.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, mogen niet schadelijk zijn voor de consument en moeten schriftelijk worden vastgelegd, of op een zodanige wijze dat consumenten deze gemakkelijk kunnen opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 
Artikel 17 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden
1. Wijzigingen van deze voorwaarden worden pas van kracht nadat ze op de juiste manier zijn gepubliceerd, met dien verstande dat wanneer wijzigingen van toepassing zijn tijdens de geldigheid van een aanbieding, de bepaling die het meest gunstig is voor de consument prevaleert
2. Rechten kunnen alleen worden afgeleid op basis van de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden.Download hier het Europese retourformulier.

 
© 1997 - 2020 Squiggly Trading B.V. | Een Holland Watch Group B.V. Online Winkel